Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Expresta s.r.o., so sídlom Martina Granca 3615/15, IČO: 43954782, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50241/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje telefonické potvrdenie, prípadne e-mailové, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky, cez elektronický objednávkový formulár (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom.

Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla naša spoločnosť, ako predávajúci, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

Nami potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (preprava sa riadi cenníkom).

Po odoslaní a schválení objednávky sa kupujúcemu prostredníctvom e-mailu ozve grafik, ktorý mu vyhotoví návrh, prípadne prekonzultuje hotový návrh. Finálny návrh grafik odošle na odsúhlasenie kupujúcemu. Po odsúhlasení návrhu kupujúcim, sa objednávka odošle na tlač. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci.

Po záväznom odsúhlasení návrhu a pripísaní zálohovej platby na náš účet sa objednávka odošle na tlač. O odoslaní prepravovanej zásielky poštovou alebo kuriérskou službou príde zákazníkovi informačný e-mail.

Zákazník plne zodpovedá za podklady, ktoré dodávateľovi poskytol za účelom realizácie objednávky. Poskytnuté podklady sú v súlade so zákonom o ochrane autorských práv. Grafické návrhy v online editore aj návrhy od grafika zdarma slúžia výhradne na tlačové potreby dodávateľa, zákazníkovi sa neposkytujú.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v o najkratšom termíne, do 12 pracovných dní od záväzného odsúhlasenia návrhu a pripísania zálohovej platby na náš účet, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Tovar sa považuje za dodaný/odovzdaný jeho odovzdaním na prepravu alebo uložením na pobočke pri osobnom odbere. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť vybraná kupujúcim. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v sekcii Objednávka.

Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky, alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.

Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým ako ju záväzne potvrdí telefonicky alebo e-mailom. V prípade záväzného potvrdenia objednávky je objednávku možné stornovať formou storno poplatku vo výške vykonaných prác minimálne avšak vo výške 27 Eur.

Doprava

Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi dodávateľom a zákazníkom.

Kuriérska a špedičná doprava

Doprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou, alebo kuriérom.

Platba za tovar

Za tovar môže kupujúci zaplatiť dobierkou a prevodom alebo vkladom na účet - SK94 0200 0000 0024 5709 8756 (kupujúci je povinný udať správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo faktúre).

Pri platbe prevodom je kupujúci povinný uhradiť dlžnú sumu na základe faktúry, ktorú kupujúcemu podľa jeho výberu zašle predávajúci buď formou emailu alebo spolu s objednaným tovarom na adresu uvedenú v objednávke.

V prípade, že z technických alebo iných dôvodov kupujúci nebol schopný túto faktúru prijať, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, tak, aby sa kupujúci dostal k úhrade faktúry ešte pred jej splatnosťou.


Faktúra má splatnosť 7 dní od jej vystavenia. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za následok povinnosť kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho o omeškaní prostredníctvom svojho správcu pohľadávok, formou upomienok a to poštou alebo formou SMS, pričom prvá takáto upomienka je spoplatnená sumou 7 Eur bez DPH a každá ďalšia sumou 15 Eur bez DPH.

Sumy účtované za upomienkovanie a úroky z omeškania sú účtované kvôli pokrytiu nákladov na správu pohľadávok, preto Vás žiadame, aby ste faktúry uhrádzali v rámci splatnosti aby sme predišli vzájomným problémom.

V prípade, že splateniu faktúry bráni akákoľvek prekážka, prosím v rámci splatnosti nás o tom informujte. Vždy sme pred upomienkovaním ochotní dohodnúť sa a nášmu zákazníkovi vyjsť v ústrety.

Záruka a vrátenie tovaru

Záruka

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu TlačOznamka sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely ihneď nahlásiť dodávateľovi do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané.

Bližšie informácie o uplatnení záruky a podmienkach reklamácie nájdete v reklamačnom poriadku.


Vrátenie tovaru

Na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. má spotrebiteľ podľa § 12 tohto zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní a vrátiť tovar bez udania dôvodu dodávateľovi. Odstúpiť od zmluvy je potrebné preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom). Po vrátení tovaru Vám peniaze vrátime prevodom na Váš účet v súlade s ustanoveniami tohto zákona v lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Podľa odseku 5 písmeno c) § 12 tohto zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ktorým sú v prípade TlačOznamka všetky tlačoviny a grafické práce. Taktiež podľa tohto odseku písmena a) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3.


Vrátenie peňazí

V prípade, že spotrebiteľ zaplatil za tovar vopred a následne došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany dodávateľa alebo odberateľa alebo v prípade uznania reklamácie budú táto suma bezodkladne prevedená na účet spotrebiteľa, najneskôr však do 14 dní odkedy k tejto udalosti došlo, ak sa dodávateľ nedohodne so spotrebiteľom inak.

Reklamačný poriadok

Záruka

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu TlačOznamka sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.

Na služby tlače a iné služby, ktoré poskytuje internetový obchod TlačOznamka sa vzťahuje reklamačná doba platiaca 24 mesiacov od prevzatia služby, pričom objednávateľ je povinný nahlásiť vadu ihneď po jej zistení.


Reklamácia tovaru

V prípade, že spotrebiteľ zistí nedostatky v dodanom tovare alebo službe počas záručnej doby je oprávnený reklamovať daný tovar u dodávateľa.

Postup pri vybavovaní reklamácií:

  1. Zákazník tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave.
  2. K zásielke pripojí sprievodný list, v ktorom špecifikuje reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mail, korešpondečná adresa a číslo bankového účtu).
  3. K zásielke pripojí doklad o zaplatení za reklamovaný tovar.
  4. Následne túto zásielku doručí na adresu dodávateľa: Expresta s.r.o., Squarebizz Bory, Devínska Nová Ves 7465, 841 07 Bratislava, Slovenská republika. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
  5. Dodávateľ po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle zákazníkovi e-mailom na ním uvedenú adresu v sprievodnom liste.
  6. Dodávateľ sa po obdržaní reklamovaného tovaru bude snažiť čo najskôr a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia, vybaviť danú reklamáciu k spokojnosti zákazníka. V prípade uznanej reklamácie bude zákazníkovi ponúknutá možnosť výmeny tovaru, opravy tovaru alebo vrátenia peňazí.
  7. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
  8. V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť zákazníkovi na náklady dodávateľa.

V prípade vrátenia peňazí bude táto suma bezodkladne prevedená na účet spotrebiteľa, najneskôr však do 7 dní odkedy k tejto udalosti došlo.

Na tovar a služby tlače si môže zákazník uplatniť záruku iba v prípade, že doručí dodávateľovi všetky kusy reklamovanej položky.


Reklamácia nekompletnosti zásielky

Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou. Prípadné rozdiely je povinný ihneď nahlásiť dodávateľovi do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky nemusia byť uznané.


Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy

Predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby nevznikla na tovare škoda počas prepravy. Takisto je povinný spolu s tovarom dodať faktúru. Je povinný tovar dodať za cenu aká je uvedená na stránke v sekcii cenník, ak nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.

Kupujúci je povinný skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Takisto je povinný za tovar riadne zaplatiť, najneskôr v deň splatnosti, uvedený na faktúre.


Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklama né podmienky prepravcu.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zo strany dohodnutého prepravcu, za škody spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním zo strany prepravcu a za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok.


V prípade, že kupujúci neprevezme od kuriéra tovar, ktorý je nepoškodený a spĺňa všetky podmienky prebratia, chápe sa toto ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu ceny tovaru a ceny za dopravu.


Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim (Expresta s.r.o.) je Slovenská obchodná inšpekcia (Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk ).


Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr

Neváhajte nás kontaktovať

* Povinné údaje